Difference between revisions of "Dch v in ti nilon gi r v cht lng ti H Ni"

From MotoGP
Jump to: navigation, search
m
m
 
Line 1: Line 1:
Hiện nay việc sử dụng t&uacute;i nilon l&agrave; một phần kh&ocirc;ng thể thiếu trong đời sống h&agrave;ng ng&agrave;y của mỗi người. Một chiếc t&uacute;i nilon c&oacute; in logo v&agrave; th&ocirc;ng tin của doanh nghiệp sẽ thu h&uacute;t được kh&aacute;ch h&agrave;ng. Đặc biệt chất liệu in t&uacute;i nilon tại H&agrave; Nội đảm bảo t&iacute;nh bền, đẹp v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh thẩm mỹ cao.<br />T&uacute;i nilon l&agrave; g&igrave;?<br />T&uacute;i nilon l&agrave; loại t&uacute;i b&oacute;ng được sử dụng phổ biến trong nhiều ng&agrave;nh nghề, lĩnh vực trong cuộc sống. Chất liệu l&agrave; t&uacute;i nilon chủ yếu l&agrave; nhựa do đ&oacute; n&oacute; sẽ c&oacute; độ co gi&atilde;n tốt, nhiều m&agrave;u sắc v&agrave; đặc biệt l&agrave; c&oacute; thể t&aacute;i sử dụng nhiều lần.<br />In t&uacute;i nilon l&agrave; việc &aacute;p dụng những c&ocirc;ng nghệ hiện đại để tạo ra c&aacute;c sản phẩm t&uacute;i đa dạng, nhiều m&agrave; sắc v&agrave; k&iacute;ch cỡ kh&aacute;c nhau. Ngo&agrave;i ra việc in t&uacute;i nilon cũng l&agrave; nhu cầu thiết yếu của nhiều doanh nghiệp nhằm quảng b&aacute; h&igrave;nh ảnh.<br />Ưu điểm của việc in t&uacute;i nilon<br />Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể bắt gặp tui nilon ở bất cứ đ&acirc;u trong cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y. Mặc d&ugrave; c&oacute; những &yacute; kiến tr&aacute;i chiều về việc sử dụng t&uacute;i nilon v&igrave; mối nguy hại đối với m&ocirc;i trường tuy nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể phủ nhận được những ưu điểm nổi bật m&agrave; ch&uacute;ng mang lại v&agrave; cho đến thời điểm hiện tại chưa c&oacute; bất cứ loại t&uacute;i n&agrave;o c&oacute; thể thay thế được t&uacute;i nilon.<br />In t&uacute;i ni l&ocirc;ng tại H&agrave; Nội gi&aacute; rẻ, thời gian in nhanh ch&oacute;ng.<br />C&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; thể in logo, thương hiệu l&ecirc;n t&uacute;i nilon để quảng b&aacute; cho thương hiệu của m&igrave;nh.<br />K&iacute;ch cỡ, m&agrave;u sắc đa dạng thu h&uacute;t được kh&aacute;ch h&agrave;ng từ những c&aacute;i nh&igrave;n đầu ti&ecirc;n.<br />C&ocirc;ng nghệ in hiện đại tạo ra những chiếc t&uacute;i đẹp.<br />C&oacute; thể sử dụng nhiều lần<br />Trọng lượng t&uacute;i nhẹ, dễ d&agrave;ng bảo quản v&agrave; di chuyển.<br />Chất liệu t&uacute;i được l&agrave;m chủ yếu bằng nhựa do đ&oacute; c&oacute; độ bền cao.<br />Gi&aacute; th&agrave;nh in t&uacute;i nilon<br />Hiện nay c&oacute; rất nhiều những c&ocirc;ng ty in t&uacute;i nilon ra đời để đ&aacute;p ứng nhu cầu sử dụng của kh&aacute;ch h&agrave;ng do đ&oacute; dịch vụ in t&uacute;i ni l&ocirc;ng H&agrave; Nội thường c&oacute; bảng gi&aacute; in t&uacute;i ni l&ocirc;ng vừa phải. Kh&aacute;ch h&agrave;ng chỉ cần bỏ ra một khoản chi ph&iacute; nhỏ l&agrave; c&oacute; thể sở hữu sản phẩm. Nếu như in t&uacute;i nilon với số lượng c&agrave;ng lớn tại c&aacute;c địa chỉ in t&uacute;i ni l&ocirc;ng uy t&iacute;n th&igrave; chi ph&iacute; sẽ c&agrave;ng rẻ.<br />L&yacute; do v&igrave; sao m&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp thường in thương hiệu l&ecirc;n t&uacute;i nilon<br />Đối với những doanh nghiệp th&igrave; việc in t&uacute;i b&oacute;ng gi&aacute; rẻ l&agrave; điều v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng. [https://gitlab.anptic.gov.bf/octavesteven54 in t&uacute;i nillon] được cho l&agrave; phương ph&aacute;p quảng b&aacute; thương hiệu của m&igrave;nh ra thị trường m&agrave; kh&ocirc;ng cần tốn qu&aacute; nhiều chi ph&iacute;.<br />Những chiếc t&uacute;i nilon xuất hiện bất cứ nơi đ&acirc;u do đ&oacute; th&ocirc;ng tin sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được tiếp cận gần hơn với kh&aacute;ch h&agrave;ng, k&iacute;ch th&iacute;ch nhu cầu mua sắm của nhiều người.<br />Ph&acirc;n loại t&uacute;i nilon<br />Đặt in t&uacute;i ni l&ocirc;ng được tại c&aacute;c xưởng in t&uacute;i ni l&ocirc;ng ở H&agrave; Nội chia ra l&agrave;m nhiều k&iacute;ch cỡ, h&igrave;nh dạng, m&agrave;u sắc kh&aacute;c nhau nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu của người sử dụng.<br />Theo chất liệu<br />C&aacute;c chất liệu để in t&uacute;i nilon H&agrave; Nội thường được sử dụng như:<br />T&uacute;i nilon HD: c&oacute; bề mặt hơi mờ, sần cứng. Khi v&ograve; t&uacute;i dễ bị nh&agrave;u n&aacute;t.<br />Tui nilon PE: bề mặt trong suốt, mịn dẻo, khả năng chống thấm nước tốt.<br />T&uacute;i nilon PP: c&oacute; độ bề cơ học cao, kh&aacute; cứng, &iacute;t bị gi&atilde;n v&agrave; chống thấm nước tốt.<br />T&uacute;i nilon OPP: c&oacute; độ co gi&atilde;n tốt, khả năng chống thấm cao. Loại n&agrave;y thường được c&aacute;c doanh nghiệp chọn v&agrave; sử dụng.<br />Theo mục đ&iacute;ch<br />T&ugrave;y theo nhu cầu sử dụng của từng người m&agrave; c&oacute; thể chọn cho m&igrave;nh một loại in t&uacute;i nilon đ&oacute;ng g&oacute;i ph&ugrave; hợp.<br /><br /><br />T&uacute;i nilon kh&ocirc;ng quai: được thiết kế kh&ocirc;ng c&oacute; quai cầm d&ugrave;ng để đựng thực phẩm, h&agrave;ng h&oacute;a.<br />T&uacute;i nilon đục quai: thường được sử dụng trong c&aacute;c cửa h&agrave;ng mỹ phẩm, thời trang.<br />T&uacute;i nilon 2 quai: đ&acirc;y l&agrave; loại t&uacute;i được sử dụng rất phổ biến.<br />In t&uacute;i nilon c&oacute; ưu điểm g&igrave;?<br />T&uacute;i ni l&ocirc;ng l&agrave; vật dụng rất quen thuộc trong cuộc sống của con người. Ch&uacute;ng xuất hiện gần như ở mọi nơi. B&ecirc;n cạnh những &yacute; kiến phản đối việc sử dụng t&uacute;i nilon v&igrave; mối nguy hại của ch&uacute;ng đến m&ocirc;i trường sống. Th&igrave; kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể phủ nhận những ưu điểm nổi bật m&agrave; ch&uacute;ng mang lại. Khiến cho đến tận giờ, cũng chưa c&oacute; loại t&uacute;i n&agrave;o c&oacute; thể thay thế được vị thế của t&uacute;i ni l&ocirc;ng<br />In t&uacute;i ni l&ocirc;ng gi&aacute; rẻ, chi ph&iacute; thấp, sử dụng chất liệu th&ocirc;ng dụng n&ecirc;n việc in ấn rất nhanh ch&oacute;ng, dễ d&agrave;ng v&agrave; kh&ocirc;ng tốn k&eacute;m.<br />In được số lượng t&uacute;i nhỏ (khoảng v&agrave;i ngh&igrave;n chiếc)<br />C&aacute;c cửa h&agrave;ng, c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp c&oacute; thể in logo, th&ocirc;ng tin thương hiệu l&ecirc;n t&uacute;i. Được coi l&agrave; 1 c&aacute;ch quảng c&aacute;o hiệu quả, nhanh ch&oacute;ng tiếp cận được với nhiều đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&aacute;c nhau.<br />T&uacute;i c&oacute; nhiều m&agrave;u đa dạng, bắt mắt, in được nhiều m&agrave;u sắc sinh động<br />Chất liệu t&uacute;i chứa th&agrave;nh phần PVC n&ecirc;n t&uacute;i c&oacute; độ dai, độ bền cao, chịu được thời tiết khắc nghiệt.<br />Tiết kiệm thời gian in ấn<br />C&ocirc;ng nghệ in hiện đại cho chất lượng t&uacute;i đẹp, mềm mịn.<br />C&oacute; thể t&aacute;i sử dụng nhiều lần<br />Trọng lượng t&uacute;i nhẹ, dễ d&agrave;ng bảo quản v&agrave; cất trữ<br /><br />Như vậy ch&uacute;ng ta đ&atilde; kh&aacute;i qu&aacute;t được những lợi &iacute;ch của việc in t&uacute;i nilon cũng như ưu nhược điểm của ch&uacute;ng mang lại. Với những trang thiết bị hiện đại những dịch vụ in t&uacute;i ni l&ocirc;ng gi&aacute; rẻ ở H&agrave; Nội sẽ gi&uacute;p qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng tiết kiệm được thời gian v&agrave; tiền bạc m&agrave; vẫn đảm bảo được chất lượng tốt nhất.<br /><br />
+
Hiện nay việc sử dụng t&uacute;i nilon l&agrave; một phần kh&ocirc;ng thể thiếu trong đời sống h&agrave;ng ng&agrave;y của mỗi người. Một chiếc t&uacute;i nilon c&oacute; in logo v&agrave; th&ocirc;ng tin của doanh nghiệp sẽ thu h&uacute;t được kh&aacute;ch h&agrave;ng. Đặc biệt chất liệu in t&uacute;i nilon tại H&agrave; Nội đảm bảo t&iacute;nh bền, đẹp v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh thẩm mỹ cao.<br />T&uacute;i nilon l&agrave; g&igrave;? <br />T&uacute;i nilon l&agrave; loại t&uacute;i b&oacute;ng được sử dụng phổ biến trong nhiều ng&agrave;nh nghề, lĩnh vực trong cuộc sống. Chất liệu l&agrave; t&uacute;i nilon chủ yếu l&agrave; nhựa do đ&oacute; n&oacute; sẽ c&oacute; độ co gi&atilde;n tốt, nhiều m&agrave;u sắc v&agrave; đặc biệt l&agrave; c&oacute; thể t&aacute;i sử dụng nhiều lần.<br />In t&uacute;i nilon l&agrave; việc &aacute;p dụng những c&ocirc;ng nghệ hiện đại để tạo ra c&aacute;c sản phẩm t&uacute;i đa dạng, nhiều m&agrave; sắc v&agrave; k&iacute;ch cỡ kh&aacute;c nhau. Ngo&agrave;i ra việc in t&uacute;i nilon cũng l&agrave; nhu cầu thiết yếu của nhiều doanh nghiệp nhằm quảng b&aacute; h&igrave;nh ảnh.<br />Ưu điểm của việc in t&uacute;i nilon<br />Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể bắt gặp tui nilon ở bất cứ đ&acirc;u trong cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y. Mặc d&ugrave; c&oacute; những &yacute; kiến tr&aacute;i chiều về việc sử dụng t&uacute;i nilon v&igrave; mối nguy hại đối với m&ocirc;i trường tuy nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể phủ nhận được những ưu điểm nổi bật m&agrave; ch&uacute;ng mang lại v&agrave; cho đến thời điểm hiện tại chưa c&oacute; bất cứ loại t&uacute;i n&agrave;o c&oacute; thể thay thế được t&uacute;i nilon.<br />In t&uacute;i ni l&ocirc;ng tại H&agrave; Nội gi&aacute; rẻ, thời gian in nhanh ch&oacute;ng.<br />C&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; thể in logo, thương hiệu l&ecirc;n t&uacute;i nilon để quảng b&aacute; cho thương hiệu của m&igrave;nh.<br />K&iacute;ch cỡ, m&agrave;u sắc đa dạng thu h&uacute;t được kh&aacute;ch h&agrave;ng từ những c&aacute;i nh&igrave;n đầu ti&ecirc;n.<br />C&ocirc;ng nghệ in hiện đại tạo ra những chiếc t&uacute;i đẹp.<br />C&oacute; thể sử dụng nhiều lần<br />Trọng lượng t&uacute;i nhẹ, dễ d&agrave;ng bảo quản v&agrave; di chuyển.<br />Chất liệu t&uacute;i được l&agrave;m chủ yếu bằng nhựa do đ&oacute; c&oacute; độ bền cao.<br />Gi&aacute; th&agrave;nh in t&uacute;i nilon<br />Hiện nay c&oacute; rất nhiều những c&ocirc;ng ty in t&uacute;i nilon ra đời để đ&aacute;p ứng nhu cầu sử dụng của kh&aacute;ch h&agrave;ng do đ&oacute; dịch vụ in t&uacute;i ni l&ocirc;ng H&agrave; Nội thường c&oacute; bảng gi&aacute; in t&uacute;i ni l&ocirc;ng vừa phải. Kh&aacute;ch h&agrave;ng chỉ cần bỏ ra một khoản chi ph&iacute; nhỏ l&agrave; c&oacute; thể sở hữu sản phẩm. Nếu như in t&uacute;i nilon với số lượng c&agrave;ng lớn tại c&aacute;c địa chỉ in t&uacute;i ni l&ocirc;ng uy t&iacute;n th&igrave; chi ph&iacute; sẽ c&agrave;ng rẻ.<br />L&yacute; do v&igrave; sao m&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp thường in thương hiệu l&ecirc;n t&uacute;i nilon<br />Đối với những doanh nghiệp th&igrave; việc in t&uacute;i b&oacute;ng gi&aacute; rẻ l&agrave; điều v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng. Đ&acirc;y được cho l&agrave; phương ph&aacute;p quảng b&aacute; thương hiệu của m&igrave;nh ra thị trường m&agrave; kh&ocirc;ng cần tốn qu&aacute; nhiều chi ph&iacute;.<br />Những chiếc t&uacute;i nilon xuất hiện bất cứ nơi đ&acirc;u do đ&oacute; th&ocirc;ng tin sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được tiếp cận gần hơn với kh&aacute;ch h&agrave;ng, k&iacute;ch th&iacute;ch nhu cầu mua sắm của nhiều người.<br />Ph&acirc;n loại t&uacute;i nilon<br />Đặt in t&uacute;i ni l&ocirc;ng được tại c&aacute;c xưởng in t&uacute;i ni l&ocirc;ng ở H&agrave; Nội chia ra l&agrave;m nhiều k&iacute;ch cỡ, h&igrave;nh dạng, m&agrave;u sắc kh&aacute;c nhau nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu của người sử dụng.<br />Theo chất liệu<br />C&aacute;c chất liệu để in t&uacute;i nilon H&agrave; Nội thường được sử dụng như:<br />T&uacute;i nilon HD: c&oacute; bề mặt hơi mờ, sần cứng. Khi v&ograve; t&uacute;i dễ bị nh&agrave;u n&aacute;t.<br />Tui nilon PE: bề mặt trong suốt, mịn dẻo, khả năng chống thấm nước tốt.<br />T&uacute;i nilon PP: c&oacute; độ bề cơ học cao, kh&aacute; cứng, &iacute;t bị gi&atilde;n v&agrave; chống thấm nước tốt.<br />T&uacute;i nilon OPP: c&oacute; độ co gi&atilde;n tốt, khả năng chống thấm cao. Loại n&agrave;y thường được c&aacute;c doanh nghiệp chọn v&agrave; sử dụng.<br />Theo mục đ&iacute;ch<br />T&ugrave;y theo nhu cầu sử dụng của từng người m&agrave; c&oacute; thể chọn cho m&igrave;nh một loại in t&uacute;i nilon đ&oacute;ng g&oacute;i ph&ugrave; hợp. <br />T&uacute;i nilon kh&ocirc;ng quai: được thiết kế kh&ocirc;ng c&oacute; quai cầm d&ugrave;ng để đựng thực phẩm, h&agrave;ng h&oacute;a.<br />T&uacute;i nilon đục quai: thường được sử dụng trong c&aacute;c cửa h&agrave;ng mỹ phẩm, thời trang.<br />T&uacute;i nilon 2 quai: đ&acirc;y l&agrave; loại t&uacute;i được sử dụng rất phổ biến.<br />In t&uacute;i nilon c&oacute; ưu điểm g&igrave;?<br />T&uacute;i ni l&ocirc;ng l&agrave; vật dụng rất quen thuộc trong cuộc sống của con người. Ch&uacute;ng xuất hiện gần như ở mọi nơi. B&ecirc;n cạnh những &yacute; kiến phản đối việc sử dụng t&uacute;i nilon v&igrave; mối nguy hại của ch&uacute;ng đến m&ocirc;i trường sống. Th&igrave; kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể phủ nhận những ưu điểm nổi bật m&agrave; ch&uacute;ng mang lại. Khiến cho đến tận giờ, cũng chưa c&oacute; loại t&uacute;i n&agrave;o c&oacute; thể thay thế được vị thế của t&uacute;i ni l&ocirc;ng<br />In t&uacute;i ni l&ocirc;ng gi&aacute; rẻ, chi ph&iacute; thấp, sử dụng chất liệu th&ocirc;ng dụng n&ecirc;n việc in ấn rất nhanh ch&oacute;ng, dễ d&agrave;ng v&agrave; kh&ocirc;ng tốn k&eacute;m.<br />In được số lượng t&uacute;i nhỏ (khoảng v&agrave;i ngh&igrave;n chiếc)<br />C&aacute;c cửa h&agrave;ng, c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp c&oacute; thể in logo, th&ocirc;ng tin thương hiệu l&ecirc;n t&uacute;i. Được coi l&agrave; 1 c&aacute;ch quảng c&aacute;o hiệu quả, nhanh ch&oacute;ng tiếp cận được với nhiều đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&aacute;c nhau.<br />T&uacute;i c&oacute; nhiều m&agrave;u đa dạng, bắt mắt, in được nhiều m&agrave;u sắc sinh động<br />Chất liệu t&uacute;i chứa th&agrave;nh phần PVC n&ecirc;n t&uacute;i c&oacute; độ dai, độ bền cao, chịu được thời tiết khắc nghiệt.<br />Tiết kiệm thời gian in ấn<br />C&ocirc;ng nghệ in hiện đại cho chất lượng t&uacute;i đẹp, mềm mịn.<br />C&oacute; thể t&aacute;i sử dụng nhiều lần<br />Trọng lượng t&uacute;i nhẹ, dễ d&agrave;ng bảo quản v&agrave; cất trữ<br /><br />Như vậy ch&uacute;ng ta đ&atilde; kh&aacute;i qu&aacute;t được những lợi &iacute;ch của việc in t&uacute;i nilon cũng như ưu nhược điểm của ch&uacute;ng mang lại. Với những trang thiết bị hiện đại những dịch vụ in t&uacute;i ni l&ocirc;ng gi&aacute; rẻ ở H&agrave; Nội sẽ gi&uacute;p qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng tiết kiệm được thời gian v&agrave; tiền bạc m&agrave; vẫn đảm bảo được chất lượng tốt nhất.<br />

Latest revision as of 16:06, 2 August 2020

Hiện nay việc sử dụng túi nilon là một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của mỗi người. Một chiếc túi nilon có in logo và thông tin của doanh nghiệp sẽ thu hút được khách hàng. Đặc biệt chất liệu in túi nilon tại Hà Nội đảm bảo tính bền, đẹp và có tính thẩm mỹ cao.
Túi nilon là gì?
Túi nilon là loại túi bóng được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực trong cuộc sống. Chất liệu là túi nilon chủ yếu là nhựa do đó nó sẽ có độ co giãn tốt, nhiều màu sắc và đặc biệt là có thể tái sử dụng nhiều lần.
In túi nilon là việc áp dụng những công nghệ hiện đại để tạo ra các sản phẩm túi đa dạng, nhiều mà sắc và kích cỡ khác nhau. Ngoài ra việc in túi nilon cũng là nhu cầu thiết yếu của nhiều doanh nghiệp nhằm quảng bá hình ảnh.
Ưu điểm của việc in túi nilon
Chúng ta có thể bắt gặp tui nilon ở bất cứ đâu trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù có những ý kiến trái chiều về việc sử dụng túi nilon vì mối nguy hại đối với môi trường tuy nhiên không ai có thể phủ nhận được những ưu điểm nổi bật mà chúng mang lại và cho đến thời điểm hiện tại chưa có bất cứ loại túi nào có thể thay thế được túi nilon.
In túi ni lông tại Hà Nội giá rẻ, thời gian in nhanh chóng.
Các doanh nghiệp có thể in logo, thương hiệu lên túi nilon để quảng bá cho thương hiệu của mình.
Kích cỡ, màu sắc đa dạng thu hút được khách hàng từ những cái nhìn đầu tiên.
Công nghệ in hiện đại tạo ra những chiếc túi đẹp.
Có thể sử dụng nhiều lần
Trọng lượng túi nhẹ, dễ dàng bảo quản và di chuyển.
Chất liệu túi được làm chủ yếu bằng nhựa do đó có độ bền cao.
Giá thành in túi nilon
Hiện nay có rất nhiều những công ty in túi nilon ra đời để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng do đó dịch vụ in túi ni lông Hà Nội thường có bảng giá in túi ni lông vừa phải. Khách hàng chỉ cần bỏ ra một khoản chi phí nhỏ là có thể sở hữu sản phẩm. Nếu như in túi nilon với số lượng càng lớn tại các địa chỉ in túi ni lông uy tín thì chi phí sẽ càng rẻ.
Lý do vì sao mà các doanh nghiệp thường in thương hiệu lên túi nilon
Đối với những doanh nghiệp thì việc in túi bóng giá rẻ là điều vô cùng quan trọng. Đây được cho là phương pháp quảng bá thương hiệu của mình ra thị trường mà không cần tốn quá nhiều chi phí.
Những chiếc túi nilon xuất hiện bất cứ nơi đâu do đó thông tin sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được tiếp cận gần hơn với khách hàng, kích thích nhu cầu mua sắm của nhiều người.
Phân loại túi nilon
Đặt in túi ni lông được tại các xưởng in túi ni lông ở Hà Nội chia ra làm nhiều kích cỡ, hình dạng, màu sắc khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.
Theo chất liệu
Các chất liệu để in túi nilon Hà Nội thường được sử dụng như:
Túi nilon HD: có bề mặt hơi mờ, sần cứng. Khi vò túi dễ bị nhàu nát.
Tui nilon PE: bề mặt trong suốt, mịn dẻo, khả năng chống thấm nước tốt.
Túi nilon PP: có độ bề cơ học cao, khá cứng, ít bị giãn và chống thấm nước tốt.
Túi nilon OPP: có độ co giãn tốt, khả năng chống thấm cao. Loại này thường được các doanh nghiệp chọn và sử dụng.
Theo mục đích
Tùy theo nhu cầu sử dụng của từng người mà có thể chọn cho mình một loại in túi nilon đóng gói phù hợp.
Túi nilon không quai: được thiết kế không có quai cầm dùng để đựng thực phẩm, hàng hóa.
Túi nilon đục quai: thường được sử dụng trong các cửa hàng mỹ phẩm, thời trang.
Túi nilon 2 quai: đây là loại túi được sử dụng rất phổ biến.
In túi nilon có ưu điểm gì?
Túi ni lông là vật dụng rất quen thuộc trong cuộc sống của con người. Chúng xuất hiện gần như ở mọi nơi. Bên cạnh những ý kiến phản đối việc sử dụng túi nilon vì mối nguy hại của chúng đến môi trường sống. Thì không ai có thể phủ nhận những ưu điểm nổi bật mà chúng mang lại. Khiến cho đến tận giờ, cũng chưa có loại túi nào có thể thay thế được vị thế của túi ni lông
In túi ni lông giá rẻ, chi phí thấp, sử dụng chất liệu thông dụng nên việc in ấn rất nhanh chóng, dễ dàng và không tốn kém.
In được số lượng túi nhỏ (khoảng vài nghìn chiếc)
Các cửa hàng, công ty, doanh nghiệp có thể in logo, thông tin thương hiệu lên túi. Được coi là 1 cách quảng cáo hiệu quả, nhanh chóng tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.
Túi có nhiều màu đa dạng, bắt mắt, in được nhiều màu sắc sinh động
Chất liệu túi chứa thành phần PVC nên túi có độ dai, độ bền cao, chịu được thời tiết khắc nghiệt.
Tiết kiệm thời gian in ấn
Công nghệ in hiện đại cho chất lượng túi đẹp, mềm mịn.
Có thể tái sử dụng nhiều lần
Trọng lượng túi nhẹ, dễ dàng bảo quản và cất trữ

Như vậy chúng ta đã khái quát được những lợi ích của việc in túi nilon cũng như ưu nhược điểm của chúng mang lại. Với những trang thiết bị hiện đại những dịch vụ in túi ni lông giá rẻ ở Hà Nội sẽ giúp quý khách hàng tiết kiệm được thời gian và tiền bạc mà vẫn đảm bảo được chất lượng tốt nhất.